DOEL Stichting De Laatvlieger.

1. De stichting heeft het doel om informatie te vergaren over de leefwijze van bedreigde vleermuissoorten en dan hoofdzakelijk de Laatvlieger, om deze vleermuissoorten zo gerichter mogelijk te kunnen beschermen. In het bijzonder wordt getracht de zomer- en winterverblijfplaats van bedreigde vleermuissoorten beter te beschermen.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop vleermuissoorten hun verblijfplaatsen gebruiken met behulp van moderne technieken, zoals permanent cameratoezicht, geluidopnamen, telemetrie en digitale telpoorten en andere technieken.
b. De vergaarde informatie te publiceren en voorlichting/educatie te geven over de Laatvlieger.
c. Deel te nemen aan en het geven van lezingen.
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
- De eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
- Donaties;
- Subsidies en sponsorgelden;
- Verkrijging krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
- De inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen en overige baten.

Oprichting van de stichting 26-06-2018

Gegevens bestuur;
Jan Jeucken, Voorzitter
Kirsten Jeucken, Secretaris penningmeester

Bic; NL 58 RABO 0331 6078 67 Stichting De Laatvlieger

Ingeschreven bij de KvK nr. 71973109

Voor alle vragen omtrent de stichting, of vragen betrekking hebbende over de laatvlieger; Mail; laatvlieger@kpnmail.nl

Of via mijn mobiel; +316 48173619